Regulamin - Social Elite - Dawid Bagiński - Szkolenia z marketingu internetowego i biznesu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Sklepu Internetowego oraz szkoleń

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa przede wszystkim sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu https://socialelite.pl oraz w odpowiednim zakresie z fanpage’a Organizatora dostępnego na portalu Facebook, konta Instagram i kanału YouTube jak również warunki i zasady prowadzenia szkoleń organizowanych przez Organizatora, prawa i obowiązki ich uczestników i Organizatora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i o szkolenie oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Szczegółowy opis oferowanych przez Organizatora szkoleń, wysokość opłaty za szkolenie, warunki udzielania rabatów i pozostałe informacje umieszczone są na stronie internetowej https://socialelite.pl i stale dostępne dla Klientów i osób zainteresowanych.
 3. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej https://socialelite.pl przed zawarciem umowy.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umowy o szkolenie zawieranej pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem (Klientem).

§ 2
Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).
 2. Fanpage na portalu Facebook – fanpage prowadzony przez Organizatora dostępny na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/DawidBaginskiGoBig.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza wziąć udział w szkoleniu.
 4. Kodeks cywilny ― ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do sprawdzania historii i szczegółów Zamówień, pobierania udostępnionych plików oraz zmiany danych.
 7. Koszyk – wirtualny koszyk zakupowy do którego dodawane są Produkty stanowiące przedmiot Umowy.
 8. Bilet – przesyłany przez Organizatora w formie elektronicznej dokument potwierdzający zawarcie Umowy i prawo do uczestnictwa Klienta w szkoleniu stacjonarnym.
 9. Materiały – wszelkie treści dostarczane Klientowi w dowolnej formie podczas lub w związku ze szkoleniem.
 10. Materiały cyfrowe – materiały dostarczane lub udostępniane Klientowi przez Organizatora w formie cyfrowej (w tym w formacie audio/video) w ramach zawartej Umowy o szkolenie.
 11. Organizator – Dawid Bagiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STRATEGIE SUKCESU Dawid Bagiński adres: ul. Krupnicza nr 2-4, 50-075 Wrocław, NIP: 7231596686, REGON: 021942310, adres e-mail: dawidbaginskigobig@gmail.com, adres strony https://socialelite.pl, tel. 694463964.
 12. Polityka Prywatności ― Polityka prywatności i cookies stanowiąca dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Użytkowników w celu poinformowania ich o tym, jakie dane są zbierane i przetwarzane przez Organizatora.
 13. Prawo autorskie ― ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).
 14. Produkt ― szkolenie organizowane przez Organizatora w formie stacjonarnej lub/i online oraz Materiały cyfrowe dostarczane lub udostępniane Klientowi.
 15. Przedsiębiorca ― Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 16. RODO ― rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r., poz.119.1).
 17. Serwis ― strona internetowa https://socialelite.pl oraz w odpowiednim zakresie fanpage dostępny na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/DawidBaginskiGoBig, konto Instargram dostępne pod adresem: https://www.instagram.com/dawidbaginskigobig/?hl=pl oraz kanał w serwisie YouTube dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCnMPN2_u_5SRaVlqORxEBFg.
 18. Sklep Internetowy (Sklep) ― serwis internetowy Organizatora za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 19. System teleinformatyczny ― zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 20. Umowa ś.u.d.e. ― umowa o świadczenie przez Organizatora na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 21. Umowa/Umowa o szkolenie ― umowa o szkolenie, zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, w ramach której Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego lub/i online oraz dostarczenia lub udostępnienia Materiałów cyfrowych.
 22. Urządzenie ― urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może korzystać ze szkolenia online jak również z Materiałów cyfrowych dostarczanych przez Organizatora, w szczególności komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków.
 23. Ustawa o prawach konsumenta ― ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 24. Rejestracja – proces mający na celu założenie Konta Klienta.
 25. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 26. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz szkoleń.
 27. Zamówienie ― oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów jak również proces, zmierzający bezpośrednio do zawarcia Umowy o szkolenie.
 28. Zasoby Serwisu ― oznaczają wszelkie materiały udostępniane w ramach Serwisu.

§ 3
Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 2. Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Serwisu oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką Prywatności.
 3. Organizator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie korzystania z Zasobów Serwisu,
  2. umożliwienie korzystania z Konta Klienta,
  3. umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
  4. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
  5. umożliwienie w ramach produktów dostarczanych przez Facebook Inc. dodawania posta, komentowania lub wyrażania reakcji oraz przesłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger,
  6. umożliwienie w ramach serwisu YouTube komentowania oraz przesłania wiadomości.
 4. W celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną, Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych i informacji na swój temat oraz dokonywania ich bieżącej aktualizacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych osób, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie korzystać z Serwisu.
 7. Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalować na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies.
 8. Użytkownik chcąc w pełni korzystać z Serwisu w ramach fanpage na portalu Facebook powinien ponadto posiadać konto na portalu Facebook oraz korzystać z komunikatora Messenger.
 9. Użytkownik chcąc w pełni korzystać z Serwisu w ramach kanału YouTube powinien ponadto posiadać konto Google.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu, a także modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu,
  2. zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Użytkowników, Organizator poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Użytkowników innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi,
  3. odebrania Użytkownikom dostępu do zasobów w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania wynikających z działania zewnętrznego operatora świadczącego te usługi.
 12. Organizator wskazuje, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych serwisów Organizatora jak również dotarcie do stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Korzystanie z innych serwisów lub stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie może wymagać akceptacji osobnych regulaminów lub zapoznania się z osobnymi politykami prywatności.
 13. Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Serwisu w żaden sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.
 14. Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Serwisu, na osobę trzecią.
 15. Umowa ś.u.d.e. zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia, przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, dodania posta lub komentarza na fanpage na portalu Facebook, dodania komentarza na portalu Instagram lub w ramach YouTube oraz przesłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger, w ramach Instagrama lub poprzez YouTube.
 16. Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w poprzednim ustępie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dawidbaginskigobig@gmail.com, chyba że umowa została już w całości wykonana.

§ 4
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów.
 2. Zamówienie może zostać złożone z dowolnego miejsca.
 3. Ze Sklepu mogą korzystać wyłącznie Klienci będący pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną, określoną według przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz będący osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
  3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Organizatora z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jak również Polityką Prywatności, jak również akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 8. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 5
Rodzaje szkoleń i warunki ich przeprowadzania

 1. Szkolenia organizowane przez Organizatora są skierowane do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zarówno prowadzących, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej.
 2. Szkolenia odbywają się stacjonarnie lub w systemie online.
 3. Szkolenia stacjonarne odbywają się w formie warsztatów. Organizator udostępnia salę, materiały szkoleniowe (folder edukacyjny, notes, długopis) oraz zapewnia udział profesjonalnego trenera.
 4. Wszelkie koszty pobytu, dojazdu i wyżywienia Klient pokrywa samodzielnie.
 5. Uczestnik szkolenia stacjonarnego nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 6. Uczestnik szkolenia stacjonarnego nie może zachowywać się agresywnie oraz naruszać nietykalności cielesnej innych uczestników szkolenia oraz Organizatora, nie może obrażać lub naśmiewać się z innych uczestników szkolenia oraz Organizatora, a także przeszkadzać swoim zachowaniem innym uczestnikom szkolenia oraz Organizatorowi.
 7. Szkolenia w systemie online polegają na udostępnieniu platformy do samodzielnej nauki, z materiałami edukacyjnymi.
 8. W celu korzystania ze szkoleń w systemie online Klient musi dysponować sprzętem komputerowym. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator są następujące:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies
  3. obsługa Java Script,
  4. program Adobe Reader,
  5. program antywirusowy.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych na platformie do nauki wynikających z przyczyn niezależnych od siebie, problemów w dostępie do Internetu, błędów logowania, itp.
 10. Ze względów bezpieczeństwa lub organizacyjnych Organizator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do platformy do nauki na okres konieczny do usunięcia zaistniałego zagrożenia lub występującej nieprawidłowości.

§ 6
Koronawirus

 1. Z uwagi na epidemię choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, każda osoba uczestnicząca w szkoleniu stacjonarnym, zobowiązana jest do samodzielnego wyposażenia się w niezbędne środki ochrony osobistej (m.in. maseczki lub chusty zasłaniające usta i nos, rękawiczki, środki dezynfekujące).
 2. W przypadku braku odpowiednich środków, Organizator lub służby porządkowe mogą odmówić wstępu na szkolenie stacjonarne bez prawa do ubiegania się o zwrot uiszczonej ceny.
 3. Osoba uczestnicząca w szkoleniu stacjonarnym oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Osoba, która w dniu szkolenia stacjonarnego ma podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5 stopni C) nie może wziąć udziału w szkoleniu.
 5. Z uwagi na epidemię choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy szkolenia ze stacjonarnej na online.
 6. W przypadku konieczności przełożenia szkolenia stacjonarnego z powodu zagrożenia bezpieczeństwa lub stanu epidemii, pierwotny Bilet potwierdzający prawo do uczestnictwa Klienta w szkoleniu stacjonarnym zachowuje swoją ważność na nową datę bez konieczności jego wymiany.

§ 7
Konto Klienta

 1. Konto Klienta dostępne jest pod adresem: https://socialelite.pl/moje-konto/.
 2. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po dokonaniu Rejestracji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza podczas pierwszego składania Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. W trakcie dokonywania Rejestracji, Klient zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu jak również Polityki Prywatności.
 6. W trakcie dokonywania Rejestracji, Klient zobowiązany jest do utworzenia indywidualnego hasła.
 7. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne.
 8. Po dokonaniu rejestracji, Klient otrzymuje powitalną wiadomość e-mail z loginem do logowania.
 9. W ramach Konta Klienta, Klient ma możliwość sprawdzania historii i szczegółów Zamówień, pobierania udostępnionych plików oraz zmiany danych (w tym hasła).

§ 8
Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia jest możliwe za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej: https://socialelite.pl.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Składanie Zamówienia po raz pierwszy jest równoznaczne z założeniem Konta Klienta.
 4. Informacje o Produktach prezentowane w ramach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Organizatorowi przez Klienta.
 6. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez dodawanie do Koszyka danych Produktów w wybranej przez Klienta ilości poprzez kliknięcie odnośnika „Dodaj do koszyka”. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 7. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i innymi kosztami.
 8. Przechodząc do Koszyka Klient ma możliwość wprowadzenia kuponu mogącego pomniejszyć cenę Produktów.
 9. Po ostatecznym dodaniu produktów do Koszyka i kliknięciu w odnośnik „Przejdź do kasy” Klient zostaje przekierowany do formularza, celem podania danych w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz NIP (opcjonalnie), adresu w postaci ulicy, kodu pocztowego i miasta, jak również adresu e-mail oraz numeru telefonu. Klient ma również możliwość dodania uwag (opcjonalnie).
 10. Klient może także wybrać opcję otrzymania faktury VAT.
 11. Składając Zamówienie Klient wybiera dostępną metodę płatności.
 12. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
 13. Zamawiając Produkty Klient wyraża zgodę, aby Zamówienie zostało zrealizowane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i akceptuje, że w takim przypadku traci prawo odstąpienia od Umowy. Klient potwierdza powyższe poprzez zaznaczenie pola „Chcę, aby zamówione produkty zostały wysłane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i akceptuję, że w takim przypadku nie będę mógł/a skorzystać z prawa odstąpienia od umowy”.
 14. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 15. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na podstronę operatora płatności, gdzie dokonuje zapłaty za Produkt.
 16. Po złożeniu Zamówienia, Organizator przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu Zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia.
 17. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Organizatora informacji o przyjęciu Zamówienia.
 18. W przypadku złożenia Zamówienia i nieuiszczenia przez Klienta ceny w terminie 3 dni, Organizator może w terminie kolejnych 7 dni roboczych odstąpić od Umowy.

§ 9
Ceny i płatność

 1. Ceny Produktów zamieszczone w ramach Serwisu są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty za pośrednictwem systemu rozliczeniowego DotPay, w systemie PayPal lub przelewem bankowym (tradycyjnym lub internetowym).
 4. Dokonując zapłaty za Produkt, Klient może skorzystać z kuponów rabatowych lub promocyjnych. Kupony rabatowe lub promocyjne udostępniane są w ramach akcji rabatowych w ramach Serwisu lub mogą zostać udostępnione bezpośrednio przez Organizatora.
 5. Zapłata powinna być dokonana w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Za datę dokonania opłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Organizatora opłaty za szkolenie w odpowiedniej wysokości.
 6. Do każdego zamówienia Organizator wystawi Klientowi fakturę VAT. Klient upoważnia Organizatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Organizator przesyła Klientowi fakturę VAT drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

§ 10
Dostawa Produktu

 1. Po dokonaniu zapłaty za zamówione Produkty, Organizator wysyła na adres e-mail Klienta Bilet uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym, zaś w przypadku szkoleń online – login i hasło do platformy do nauki. Organizator przesyła lub udostępnia również Materiały cyfrowe. Wysłanie Biletu albo danych oraz Materiałów cyfrowych, nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty przez Organizatora.
 2. Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu i tym samym realizacji Zamówienia, wynikające z:
  1. zaistnienia siły wyższej,
  2. przyczyn niezależnych od Organizatora,
  3. błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu e-mail.

§ 11
Rozwiązanie i zmiana Umowy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu, godziny lub miejsca szkolenia stacjonarnego oraz osoby prowadzącej szkolenie stacjonarne, jak również prawo do odwołania szkolenia stacjonarnego z ważnych przyczyn, za które uznaje się obiektywną niemożność przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego w uprzednio zaplanowany sposób lub inne przyczyny, niezależne od Organizatora. W takim przypadku Organizator powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia przyczyny uzasadniającej zmianę.
 2. W przypadku zmiany terminu szkolenia stacjonarnego, Klient ma prawo uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym zorganizowanym w innym terminie albo zrezygnować ze szkolenia i otrzymać zwrot uiszczonej ceny. Jeśli przed datą szkolenia stacjonarnego Klient otrzymał dostęp do szkolenia online lub zostały mu dostarczone lub udostępnione Materiały cyfrowe, może uzyskać zwrot 60% uiszczonej ceny.
 3. W przypadku zmiany godziny rozpoczęcia szkolenia stacjonarnego odbiegającej o co najmniej trzy godziny od pierwotnej godziny rozpoczęcia szkolenia stacjonarnego, Klient ma prawo uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym zorganizowanym o innej godzinie albo zrezygnować ze szkolenia i otrzymać zwrot uiszczonej ceny, chyba że Organizator poinformował go o zmianie godziny co najmniej na 7 dni przed datą szkolenia stacjonarnego. Jeśli przed datą szkolenia stacjonarnego Klient otrzymał dostęp do szkolenia online lub zostały mu dostarczone lub udostępnione Materiały cyfrowe, może uzyskać zwrot 60% uiszczonej ceny.
 4. W przypadku zmiany miejsca szkolenia stacjonarnego przez co należy rozumieć zorganizowanie szkolenia stacjonarnego w innej miejscowości niż pierwotnie zakładano, Klient ma prawo uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym zorganizowanym w innym miejscu albo zrezygnować ze szkolenia i otrzymać zwrot uiszczonej ceny. Jeśli przed datą szkolenia stacjonarnego Klient otrzymał dostęp do szkolenia online lub zostały mu dostarczone lub udostępnione Materiały cyfrowe, może uzyskać zwrot 60% uiszczonej ceny.
 5. Oświadczenie Klienta w przedmiocie rezygnacji ze szkolenia stacjonarnego i chęci uzyskania zwrotu uiszczonej ceny powinno zostać złożone Organizatorowi w formie elektronicznej na adres e-mail: dawidbaginskigobig@gmail.com w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zawiadomienia Klienta o zmianie terminu, godziny lub miejsca szkolenia stacjonarnego. Upływ powyższego terminu oznacza, że Klient wyraża zgodę na zmianę terminu, godziny lub miejsca szkolenia stacjonarnego.
 6. W przypadku odwołania szkolenia stacjonarnego przez Organizatora zwróci on Klientowi uiszczoną cenę. Jeśli przed datą szkolenia stacjonarnego Klient otrzymał dostęp do szkolenia online lub zostały mu dostarczone lub udostępnione Materiały cyfrowe, może uzyskać zwrot 60% uiszczonej ceny.
 7. Organizator zwróci Klientowi uiszczoną cenę lub jej część w terminie 14 dni.
 8. Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu odnoszących się do szkoleń stacjonarnych, Organizator ma prawo odmówić Klientowi wstępu na szkolenie stacjonarne lub wyprosić go ze szkolenia stacjonarnego.
 10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu odnoszących się do warunków korzystania z Serwisu, Sklepu Internetowego lub szkoleń online, Organizator ma prawo zablokować konto Klienta oraz uniemożliwić zalogowanie się do platformy szkoleń online.
 11. W przypadkach o których mowa w § 11 ust. 8-10 Regulaminu, Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej ceny.
 12. Nieobecność na szkoleniu stacjonarnym lub nieskorzystanie ze szkolenia online lub Materiałów cyfrowych z przyczyn leżących po stronie Klienta (uczestnika szkolenia), nie stanowią rozwiązania Umowy i nie uprawniają do żądania zwrotu uiszczonej ceny lub jej części.
 13. Klient może przenieść prawo do udziału w szkoleniu stacjonarnym na osobę trzecią. W takim wypadku najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia Klient powinien poinformować Organizatora o zmianie uczestnika szkolenia. W takim przypadku postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio do uczestnika szkolenia.

§ 12
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę z Organizatorem, może w terminie 14 dni od umowy odstąpić, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej lub pisemnej. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, Organizator obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić Konsumentowi otrzymaną od niego zapłatę za szkolenie. Organizator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Organizatora lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 13
Ochrona danych osobowych

 1. Organizator przetwarza udostępnione mu przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
 3. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na użycie przez Organizatora, w związku z uczestnictwem w szkoleniu, swojego wizerunku, w tym imienia, głosu i wypowiedzi, poprzez utrwalanie przebiegu organizowanego szkolenia, w tym w szczególności poprzez robienie filmów, fotografii, nagrań audio lub innych publikacji w jakiejkolwiek formie oraz opracowywania materiałów związanych z przeprowadzanym szkoleniem, które mogą zawierać wizerunek Klienta, w tym imię, głos i wypowiedź. Wizerunek, może być wykorzystany przez Organizatora lub inne podmioty, którymi się posługuje przy organizacji i przeprowadzaniu szkolenia w materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących zakresu działalności prowadzonej przez Organizatora, w tym umieszczanych w Internecie.
 4. Klient zamieszczając w ramach Serwisu opinię o działalności Organizatora wyraża zgodę na użycie przez Organizatora swojego wizerunku, imienia i nazwiska oraz wypowiedzi. Wizerunek, może być wykorzystany przez Organizatora w materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących zakresu działalności prowadzonej przez Organizatora, w tym umieszczanych w Internecie.

§ 14
Ochrona praw autorskich, ograniczenia w użytkowaniu oraz odpowiedzialność

 1. Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, jak również wszelkie nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Organizatora i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów Prawa autorskiego.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Organizatora.
 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Organizatora.
 4. Prezentowane na łamach Serwisu treści stanowią subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
 5. Zważywszy na ochronę przysługujących Organizatorowi praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie, a w szczególności nie będzie:
  1. rozpowszechniać,
  2. sprzedawać,
  3. oddawać,
  4. zamieniać,
  5. przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
  6. modyfikować,
  7. udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
  8. przerabiać,
  9. publikować,
  10. umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
  11. reprodukować,
  12. dystrybuować,
  13. publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
  14. używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
  15. brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.
 7. Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.
 8. Wszelkie materiały edukacyjne oraz przekazywane podczas szkolenia treści stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej, a prawo do korzystania z nich przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 9. Wszelkie przekazane lub udostępnione Klientowi materiały edukacyjne, w tym Materiały cyfrowe, folder edukacyjny lub informacje z platformy edukacyjnej, mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi nie wolno w szczególności:
  1. rozpowszechniać,
  2. sprzedawać,
  3. oddawać,
  4. zamieniać,
  5. przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
  6. modyfikować,
  7. udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
  8. przerabiać,
  9. publikować,
  10. umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
  11. reprodukować,
  12. dystrybuować,
  13. publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
  14. używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
  15. brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste Organizatora.
 10. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
 11. Klient zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści udostępnionych w ramach szkolenia, a w szczególności nie będzie sprzedawać, zamieniać, modyfikować, reprodukować, używać, rozpowszechniać lub publikować materiałów udostępnionych przez Organizatora, a także nie będzie brać udział w jakimkolwiek działaniu które zmierzałoby do naruszenia przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste Organizatora.
 12. Informacje i materiały edukacyjne stanowią subiektywną ocenę ich autora. Wykorzystanie technik i wiedzy zaprezentowanej podczas szkolenia nie stanowi gwarancji uzyskania efektu zamierzonego przez Klienta.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta udostępnionych mu w ramach szkolenia informacji i materiałów.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą, z bezpośredniego lub pośredniego zastosowania informacji lub materiałów przedstawionych podczas szkolenia.

§ 15
Facebook Inc. oraz YouTube

 1. Organizator korzysta z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. takich jak: Facebook, Messenger i Instagram jak również z serwisu YouTube należącego do Alphabet Inc.
 2. W celu uzyskania pełnej dostępności w zakresie usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. i Alphabet Inc., Użytkownicy zobowiązani są do posiadania konta na portalu Facebook oraz Instagram lub aktywowania funkcji Messenger oraz WhatsApp oraz posiadania konta Google.
 3. Organizator wskazuje, że korzystanie z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. i Alphabet Inc. może wymagać zapoznania się i akceptacji osobnych regulaminów udostępnianych przez Facebook Inc. oraz Alphabet Inc. (YouTube).
 4. Organizator dopuszcza możliwość kontaktowania się z nim poprzez portal Facebook (Messenger).
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. oraz Alphabet Inc., wykorzystywanych przez Organizatora, odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub brak pełnej funkcjonalności w zakresie korzystania przez Użytkowników z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. oraz Alphabet Inc., z przyczyn od niego niezależnych.

§ 16
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikom Serwisu (w tym Klientom) przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz w związku z zawartą Umową, poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: dawidbaginskigobig@gmail.com.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika – Klienta (imię i nazwisko, adres email),
  2. oznaczenie Serwisu, którego działania reklamacja dotyczy lub oznaczenie Umowy (oznaczenie daty i miejsca szkolenia stacjonarnego),
  3. przedmiot reklamacji,
  4. ewentualne żądania,
  5. uzasadnienie reklamacji.
 3. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 4. Organizator dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 5. Organizator powiadomi Użytkownika (Klienta) o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Przedsiębiorcy nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi o których mowa w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 17
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Spór zaistniały pomiędzy Konsumentem a Organizatorem może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Udział Organizatora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Organizatora do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator każdorazowo przekaże Konsumentowi w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Brak działania ze strony Organizatora uznawany jest za brak zgody na udział w postępowaniu polubownym.
 3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z faktu korzystania z Serwisu lub Umowy Sprzedaży.
 4. Na zasadach określonych w ustawie o której mowa w powyższym ustępie, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Organizatorem poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.
 5. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 6. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U., poz. 1823 ze zm.) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

§ 18
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Umów ś.u.d.e. oraz Umów o szkolenie zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 3. Wszelkie informacje i oświadczenia Organizatora, w tym dotyczące rozwiązania umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: dawidbaginskigobig@gmail.com.
 5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 6. W przypadku wystąpienia sporu Organizator oraz Użytkownik (Klient) dołożą starań, by rozwiązać go w sposób polubowny. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwości ogólnej. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na adres Organizatora.
 7. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag związanych z treścią niniejszego Regulaminu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: dawidbaginskigobig@gmail.com.

Załącznik

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

STRATEGIE SUKCESU

Dawid Bagiński

ul. Krupnicza nr 2-4, 50-075 Wrocław

NIP: 7231596686, REGON: 021942310

e-mail: dawidbaginskigobig@gmail.com

Ja __________________________________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy z dnia _____________

__________________________

(czytelny podpis)