Regulamin - Social Elite - Dawid Bagiński - Szkolenia z marketingu internetowego i biznesu

Regulamin szkoleń

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia szkoleń organizowanych przez Organizatora, prawa i obowiązki ich uczestników i Organizatora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o szkolenie oraz tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Szczegółowy opis oferowanych przez Organizatora szkoleń, wysokość opłaty za szkolenie, warunki udzielania rabatów i pozostałe informacje umieszczone są na stronie internetowej socialelite.pl i stale dostępne dla Klientów i osób zainteresowanych.
 3. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej socialelite.pl przed zawarciem umowy.
 4. Zawarcie umowy o szkolenie oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie Regulaminu przy użyciu systemów teleinformatycznych lub środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z  akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy między Organizatorem, a Klientem.
 5. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili dokonania zakupu szkolenia.

2.
Definicje

 1. Organizator – STRATEGIE SUKCESU Dawid Bagiński, ul. Krupnicza, nr 2-4, 50-075, poczta Wrocław, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7231596686, REGON 021942310, adres e-mail: dawidbaginskigobig@gmail.com, adres strony www.socialelite.pl, tel. 694463964;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza wziąć udział w szkoleniu;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową;
 4. Bilet – przesyłany przez Organizatora w formie elektronicznej dokument potwierdzający zawarcie umowy i prawo do uczestnictwa Klienta w szkoleniu stacjonarnym;
 5. Materiały – wszelkie treści dostarczane Klientowi w dowolnej formie podczas lub w związku ze szkoleniem;
 6. Rejestracja – oznacza proces inicjujący zawarcie umowy o szkolenie polegający na: wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego z danymi Klienta, złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu i dokonaniu opłaty za szkolenie;
 7. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin szkoleń.

§ 3
Rodzaje szkoleń i warunki ich przeprowadzania

 1. Szkolenia organizowane przez Organizatora są skierowane do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zarówno prowadzących, jak i nieprowa-dzących działalności gospodarczej.
 2. Szkolenia odbywają się stacjonarnie lub w systemie online.
 3. Szkolenia stacjonarne odbywają się w formie warsztatów. Organizator udostępnia salę, materiały szkoleniowe (folder edukacyjny, notes, długopis) oraz zapewnia udział profesjonalnego trenera.
 4. Wszelkie koszty pobytu, dojazdu i wyżywienia Klient pokrywa samodzielnie.
 5. Szkolenia w systemie online polegają na udostępnieniu platformy do samodzielnej nauki, z materiałami edukacyjnymi.
 6. W celu korzystania ze szkoleń w systemie online Klient musi dysponować sprzętem komputerowym. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator są następujące:
  • a) połączenie z siecią Internet,
  • b) przeglądarka internetowa np. FireFox 33.1, Internet Explorer 11, Opera v26, Chrome
  • c) obsługa Java Script,
  • d) program Adobe Reader,
  • e) program antywirusowy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu lub miejsca szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie, jak również prawo do odwołania szkolenia z ważnych przyczyn, za które uznaje się obiektywną niemożność przeprowadzenia szkolenia w uprzednio zaplanowany sposób lub inne przyczyny, niezależnie od Organizatora. W takim przypadku Organizator powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji. Klient ma prawo rezygnacji ze szkolenia i otrzymania zwrotu wpłaconej opłaty za szkolenie, uczestnictwa w szkoleniu w nowym miejscu lub czasie lub rezerwacji innego terminu szkolenia.

§ 4.
Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy na realizację usług szkoleniowych następuje poprzez dokonanie Rejestracji przez Klienta, w tym wypełnienie formularza na stronie internetowej socialelite.pl i dokonanie opłaty oraz zaakceptowanie przez Organizatora dokonanej Rejestracji.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikonki „Rejestracja z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Przy dokonaniu Rejestracji Klient powinien podać dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:
  • a) nazwisko i imię Klienta lub nazwę w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą wykupujących szkolenie w związku z prowadzoną działalnością,
  • b) adres zamieszkania / adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  • c) adres do korespondencji,
  • d) adres elektroniczny,
  • e) oświadczenie, czy Klient działa jako Konsument,
  • f) NIP, w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą, zamierzających pobrać fakturę, wykupujących szkolenie w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Opłaty za szkolenie można wnosić w systemie rozliczeniowym DotPay (kartą kredytową lub e-przelewem), w systemie PayPal lub tradycyjnym przelewem bankowym.
 5. Opłata powinna być dokonana w terminie do 3 dni roboczych od dnia wypełnienia i przesłania formularza rejestrowego. Za datę dokonania opłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Organizatora opłaty za szkolenie w odpowiedniej wysokości.
 6. Rejestracja weryfikowana jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Klienta w formularzu. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie dokonania Rejestracji oznacza, iż Rejestracja przebiegła prawidłowo.
 7. Akceptacja Rejestracji następuje poprzez wysyłkę na adres email Klienta Biletu uprawniającego do uczestnictwa w szkoleniu lub, w przypadku szkoleń online, loginu i hasła do platformy do nauki. Wysłanie Biletu lub danych nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty przez Organizatora.
 8. Organizator ma prawo do niezaakceptowania dokonanej Rejestracji w przypadku braku miejsc podczas wybranego przez Klienta szkolenia, odwołania szkolenia lub z innych ważnych przyczyn. W takim wypadku Organizator niezwłocznie zwraca uiszczoną przez Klienta opłatę za szkolenie.
 9. Dokonując Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji Informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celem określonym w niniejszym Regulaminie.
 10. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych danych Organizator ma prawo odmówić Rejestracji, jak również ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
 11. Przed dokonaniem Rejestracji Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W przypadku wątpliwości o do postanowień Regulaminu, Klient może skontaktować się z Organizatorem, w celu ich wyjaśnienia.

§ 5.
Rozwiązanie i zmiana umowy

 1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony – trwania szkolenia.
 2. Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 3. Klient może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku otrzymania informacji od Organizatora o zmianie miejsca, terminu lub osoby prowadzącej szkolenie lub naruszenia Regulaminu przez Organizatora.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez Organizatora na podstawie ust. 2, opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta zgodnie z ust. 3 opłata za szkolenie podlega zwrotowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
 5. Rozwiązanie umowy w przypadku szkoleń online, przez którąkolwiek ze stron skutkuje zablokowaniem konta Klienta i niemożnością zalogowania do platformy do nauki.
 6. Nieobecność na szkoleniu stacjonarnym lub nieskorzystanie ze szkolenia online nie stanowią rozwiązania umowy i nie uprawniają do żądania zwrotu opłaty za szkolenie.
 7. Klient może przenieść prawo do udziału w szkoleniu stacjonarnym na osobę trzecią. W takim wypadku najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia Klient powinien poinformować Organizatora o zmianie uczestnika szkolenia.

§ 6.
Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę z Organizatorem, może w terminie 14 dni od umowy odstąpić, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej lub pisemnej. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, Organizator obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić Konsumentowi otrzymaną od niego opłatę za szkolenie. Organizator dokonuje zwrotu opłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi:
  • a) w przypadku szkolenia stacjonarnego – po rozpoczęciu szkolenia;
  • b) w przypadku szkolenia online – gdy Klient rozpoczął szkolenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   jeżeli nastąpiło to za zgodą Klienta i po poinformowaniu Klienta przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7.
Ochrona danych osobowych

 1. Organizator przetwarza udostępnione mu przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji udziału Klienta w szkoleniu. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych przekazanych przez niego w procesie Rejestracji oraz podczas szkolenia w szczególności do rejestracji Klienta, swobodnej publicznej rozmowy z Klientem jak i publicznego rozdania certyfikatu potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu Klienta.
 4. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże Organizator może odmówić świadczenia usługi, w przypadku nieudostępnienia danych niezbędnych w celu prawidłowej realizacji usług.
 5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 6. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na użycie, w związku z uczestnictwem w szkoleniu, swojego wizerunku, w tym imienia, głosu i wypowiedzi, nieodpłatnie i nieodwołalnie, poprzez utrwalanie przebiegu organizowanego szkolenia, w tym w szczególności poprzez robienie filmów, fotografii, nagrań audio lub innych publikacji w jakiejkolwiek formie oraz opracowywania materiałów związanych z przeprowadzanym szkoleniem, które mogą zawierać wizerunek Klienta, w tym imię, głos i wypowiedź. Wizerunek, może być wykorzystany przez Organizatora lub inne podmioty, którymi się posługuje przy organizacji i przeprowadzaniu szkolenia w materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących zakresu działalności prowadzonej przez Organizatora, w tym umieszczanych w Internecie.
 7. Organizator zapewni Klientowi na jego żądanie dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez Organizatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 8.
Ochrona praw autorskich, ograniczenia w użytkowaniu oraz odpowiedzialność

 1. Wszelkie materiały edukacyjne oraz przekazywane podczas szkolenia treści stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej, a prawo do korzystania z nich przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 2. Wszelkie przekazane lub udostępnione Klientowi materiały edukacyjne, w tym folder edukacyjny lub informacje z platformy edukacyjnej, mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi nie wolno w szczególności:
  • a) powielać materiałów edukacyjnych,
  • b) zbywać lub przekazywać osobom trzecim materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej udostępnionych lub przekazanych w ramach szkolenia,
  • c) odtwarzać publicznie, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać materiałów edukacyjnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
 4. Klient zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści udostępnionych w ramach szkolenia, a w szczególności nie będzie sprzedawać, zamieniać, modyfikować, reprodukować, używać, rozpowszechniać lub publikować w, brać udział w jakimkolwiek działaniu które zmierzałoby do naruszenia przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora i Organizatorowi.
 5. Informacje i materiały edukacyjne stanowią subiektywną ocenę ich autora. Wykorzystanie technik i wiedzy zaprezentowanej podczas szkolenia nie stanowi gwarancji uzyskania efektu zamierzonego przez Klienta.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta udostępnionych mu informacji i materiałów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą, z bezpośredniego lub pośredniego zastosowania informacji lub materiałów przedstawionych podczas szkolenia.

§ 9.
Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą zrealizowanego szkolenia w drodze korespondencji elektronicznej na adres: dawidbaginskigobig@gmail.com.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie jednego miesiąca od wystąpienia tego zdarzenia.
 3. Reklamacja powinna zwięźle opisywać stan sprawy oraz dane Klienta, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Partnera. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe Organizator poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin zakończenia sprawy.

§ 10.
Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowani do umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

§ 11.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania wynikających z działania zewnętrznego operatora świadczącego te usługi.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych na platformie do nauki wynikających z przyczyn niezależnych od siebie, w  tym błędnej Rejestracji dokonanej przez Klienta, problemów w dostępie do Internetu, błędów logowania, itp..
 3. Ze względów bezpieczeństwa lub organizacyjnych Organizator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do platformy do nauki na okres konieczny do usunięcia zaistniałego zagrożenia lub występującej nieprawidłowości.
 4. Wszelkie informacje i oświadczenia Organizatora, w tym dotyczące rozwiązania umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: dawidbaginskigobig@gmail.com.
 6. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. W przypadku sporów wynikających z Umowy strony dołożą starań, by rozwiązać je w sposób polubowny. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.
 8. Konsument przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Września 2017 roku.
Załącznik:
 1. Formularz odstąpienia od umowy dla Konsumenta. Kliknij tutaj aby pobrać formularz