Regulamin dostarczania treści przez użytkowników

Administrator wdrożył rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych). Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dostarczania treści przez Użytkowników korzystających z Serwisu, określa procedury związane ze zgłaszaniem treści niezgodnych z Regulaminem (w tym treści nielegalnych), a także normuje zasady przetwarzania danych osobowych w powyższym ujęciu.

§ 1 DEFINICJE

 1. Administrator ―Social Elite Dawid Bagiński Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza nr 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059, adres e-mail: [email protected].
 2. Kodeks cywilny ― ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).
 3. Moderowanie treści ― działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie treści niezgodnych z Regulaminem (w tym nielegalnych treści), przekazywanych przez Użytkowników, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich treści niezgodnych z Regulaminem, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich treści przez Użytkowników, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta.
 4. RODO ― rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r., nr 119.1 ze zm.).
 5. Serwis ― strona internetowa https://socialelite.pl oraz w odpowiednim zakresie fanpage dostępny na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/DawidBaginskiGoBig, konto Instagram dostępne pod adresem: https://www.instagram.com/dawidbaginskigobig/?hl=pl oraz kanał w serwisie YouTube dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCnMPN2_u_5SRaVlqORxEBFg
 6. Użytkownik ― osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu cywilnego korzystająca z Serwisu.

§ 2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Administrator może zapewnić Użytkownikom możliwość dostarczania określonych treści w ramach Serwisu, w tym możliwość dodawania komentarzy, wyrażania opinii lub aktywnego uczestnictwa w dedykowanych zamkniętych lub otwartych grupach/kanałach komunikacji.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, aby wszystkie publikowane przez niego treści były widoczne dla innych osób mających dostęp do Serwisu (w tym działających w jego ramach grup/kanałów komunikacji).
 3. Użytkownik nie może dostarczać treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Przez treści niezgodne z niniejszym Regulaminem należy rozumieć w szczególności treści, które stanowią treści nielegalne w rozumieniu Aktu o usługach cyfrowych. Nielegalne treści to w szczególności treści, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa, takich jak, albo które stają się nielegalne na mocy obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż odnoszą się one do nielegalnych działań. Przykładowo może to być:
  1. nielegalne nawoływanie do nienawiści,
  2. treści o charakterze terrorystycznym,
  3. niezgodne z prawem treści dyskryminujące,
  4. udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,
  5. bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody,
  6. cyberstalking,
  7. sprzedaż produktów niespełniających wymogów lub podrobionych,
  8. sprzedaż towarów lub świadczenie usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów,
  9. nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim,
  10. nielegalne oferowanie usług zakwaterowania,
  11. nielegalna sprzedaż żywych zwierząt.
 4. Przez treści niezgodne z niniejszym Regulaminem należy rozumieć także treści nie na temat, treści bez zawartości merytorycznej lub treści naruszające dobre obyczaje.
 5. Administrator nie dokonuje prewencyjnej weryfikacji treści dostarczanych przez Użytkowników, a w szczególności nie dokonuje zatwierdzania dostarczanych treści przed ich publikacją.
 6. Administrator nie weryfikuje czy dostarczane treści pochodzą od Użytkowników, którzy korzystali lub korzystają z usług i produktów Administratora.
 7. Administrator ma prawo w każdym czasie dokonywać z urzędu lub na wniosek moderowania treści dostarczanych przez Użytkowników.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:
  1. nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub treściach niezgodnych z Regulaminem (w tym nielegalnych treściach), a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub treściach niezgodnych z Regulaminem (w tym nielegalnych treściach) lub
  2. podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści niezgodnych z Regulaminem (w tym nielegalnych treści), gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

§ 3 MECHANIZMY ZGŁASZANIA I DZIAŁANIA

 1. Administrator wdrożył mechanizmy umożliwiające dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi zgłoszenie mu obecności określonych treści, które dana osoba lub dany podmiot uważają za treści niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 2. Zgłoszenia można dokonać w formie pisemnej lub elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].
 3. Prawidłowe zgłoszenie musi obligatoryjnie zawierać następujące elementy:
  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że treści stanowią treści niezgodne z Regulaminem;
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji treści, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL oraz w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację treści niezgodnych z Regulaminem,
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego treści uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW;
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 4. Osoba lub podmiot dokonujący zgłoszenia mogą skorzystać ze wzoru zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Zgłoszenie uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości o nielegalnej działalności lub treściach niezgodnych z Regulaminem (w tym nielegalnych treściach), jeżeli umożliwiają Administratorowi działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub treści.
 6. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Administrator bez zbędnej zwłoki prześle takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 7. Administrator powiadomi także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do treści, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji. Decyzja Administratora zawiera uzasadnienie.
 8. Administrator rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do treści, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.

§ 4 SKUTKI DOSTARCZANIA TREŚCI NIEZGODNYCH Z REGULAMINEM

 1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że treści dostarczone przez Użytkownika stanowią treści niezgodne z Regulaminem (w tym nielegalne treści), Administrator może zastosować następujące ograniczenia:
  1. depozycjonowanie treści – poddanie treści takim działaniom, w wyniku których zmniejszy się ich widoczność w zasobach Internetu,
  2. uniemożliwianie dostępu do treści – podjęcie działań, których skutkiem będzie uniemożliwienie dostępu do treści zarówno Użytkownikowi, który dostarczył treść jak i innym Użytkownikom,
  3. usuwanie treści – całkowite i nieodwracalne pozbycie się treści,
  4. zawieszenie usługi w całości lub w części – zawieszenie usługi oznacza czasowe oddziaływanie na sferę interesów Użytkownika, które może być stosowane na okres do 60 dni,
  5. zakończenie usługi w całości lub w części – zakończenie usługi oznacza permanentne wykluczenie Użytkownika,
  6. zawieszenie konta Użytkownika – zawieszenie konta Użytkownika powoduje brak dostępu do usługi na okres do 60 dni,
  7. zamknięcie konta Użytkownika – zamknięcie konta oznacza jego całkowite skasowanie.
 2. Administrator zastrzega możliwość zastosowania ograniczeń w postaci depozycjonowania treści lub uniemożliwienia dostępu do treści na czas prowadzenia postępowania mającego na celu definitywne ustalenie czy dostarczona przez Użytkownika treść jest niezgodna z Regulaminem. W tym przypadku ograniczenie to może być stosowane nie dłużej niż przez okres 30 dni.
 3. Administrator dokonując wyboru ograniczenia bierze pod uwagę, aby było ono skuteczne, proporcjonalne do wagi naruszenia oraz odstraszające.
 4. Administrator bez zbędnej zwłoki powiadomi Użytkownika, który dostarczył treść niezgodną z Regulaminem lub Użytkownika, w odniesieniu do którego toczy się postępowanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, o zastosowanym ograniczeniu, przekazując jednocześnie informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji. Decyzja Administratora zawiera uzasadnienie. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Administrator zna odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika.
 5. Uzasadnienie decyzji zawiera co najmniej następujące elementy:
  1. wskazanie, czy decyzja obejmuje: depozycjonowanie treści, uniemożliwienie dostępu do treści, usunięcie treści, zawieszenia usługi w całości lub w części, zakończenie usługi w całości lub w części, zawieszenie konta Użytkownika, zamknięcie konta Użytkownika oraz w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne – tożsamość zgłaszającego;
  3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane treści za nielegalne;
  5. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności treści z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane treści za niezgodne z tą podstawą;
  6. jasne i przyjazne informacje na temat przysługujących możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.

§ 5 ODWOŁANIE

 1. W przypadku niezadowolenia z wydanej przez Administratora decyzji, osoba lub podmiot dokonujący zgłoszenia a także Użytkownik, który dostarczył treści niezgodne z Regulaminem, mogą złożyć odwołanie.
 2. Odwołanie składa się w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji, w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 3. Odwołanie powinno zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko (lub firmę),
  2. dane kontaktowe, a w szczególności adres e-mail,
  3. szczegółowe uzasadnienie,
  4. wskazanie czego domaga się odwołujący.
 4. Administrator bez zbędnej zwłoki potwierdza otrzymanie odwołania drogą elektroniczną (e-mail).
 5. Administrator dochowa wszelkiej staranności, aby odwołanie zostało rozpatrzone w terminie 14 dni.
 6. Administrator powiadomi odwołującego o swoim stanowisku drogą elektroniczną (e-mail).

§ 6 NAKAZ PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZECIWKO NIELEGALNYM TREŚCIOM LUB NAKAZ UDZIELENIA INFORMACJI

 1. Administrator wskazuje, że po otrzymaniu nakazu podjęcia działań przeciwko określonej nielegalnej treści lub określonym nielegalnym treściom, wydanego przez odpowiednie krajowe organy sądowe lub administracyjne na podstawie mającego zastosowanie prawa Unii lub mającego zastosowanie prawa krajowego zgodnego z prawem Unii, jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki poinformować organ, który wydał nakaz, lub inny organ określony w nakazie o wszelkich działaniach podjętych w odpowiedzi na nakaz, wskazując, czy i kiedy zostały podjęte działania w odpowiedzi na ten nakaz.
 2. Administrator wskazuje, że po otrzymaniu nakazu udzielenia określonych informacji na temat co najmniej jednego określonego indywidualnego Użytkownika, wydanego przez odpowiednie krajowe organy sądowe lub administracyjne na podstawie mającego zastosowanie prawa Unii lub mającego zastosowanie prawa krajowego zgodnego z prawem Unii, jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki poinformować organ, który wydał nakaz lub inny organ określony w nakazie o jego otrzymaniu oraz o działaniach podjętych w odpowiedzi na ten nakaz, wskazując, czy i kiedy zostały podjęte działania w odpowiedzi na ten nakaz.
 3. Administrator, najpóźniej w momencie podjęcia działań w odpowiedzi na nakaz lub w stosownych przypadkach, w momencie określonym w nakazie przez organ wydający nakaz, poinformuje Użytkownika, który dostarczył nielegalne treści, o otrzymanym nakazie i działaniach podjętych w odpowiedzi na ten nakaz. Przekazane informacje obejmują uzasadnienie, istniejące możliwości odwołania się, a w przypadku nakazu, o którym mowa w ust. 1 także opis terytorialnego zakresu stosowania nakazu.

§ 7 ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

W przypadku powzięcia przez Administratora jakichkolwiek informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje on o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§ 8 POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTOWY

Administrator wskazuje, że wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią i szybką komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz Użytkownikami. Punkt kontaktowy prowadzony jest pod adresem: [email protected].

§ 9 RODO

 1. W związku z działaniami podejmowanymi na podstawie Aktu o usługach cyfrowych oraz na podstawie niniejszego Regulaminu, Administrator – stosownie do przepisu art. 13 ust. 1 i 2 RODO, będzie przetwarzał dane osobowe poszczególnych osób fizycznych dokonujących w imieniu własnym zgłoszeń treści niezgodnych z Regulaminem lub poszczególnych osób fizycznych dokonujących zgłoszeń treści niezgodnych z Regulaminem w imieniu osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej lub dane osobowe poszczególnych Użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy dostarczyli treści niezgodne z Regulaminem.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Social Elite Dawid Bagiński Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza nr 2-4, 50-075 Wrocław, NIP: 8971899059. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie pisemnej na ww. adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 3. W przypadku dokonania zgłoszenia treści niezgodnych z Regulaminem przez osoby fizyczne działające w imieniu własnym, przetwarzanie ich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego określonego w art. 16 i 17 Aktu o usługach cyfrowych, polegającego na: przyjęciu zgłoszenia treści niezgodnych z Regulaminem; poinformowaniu o przyjęciu zgłoszenia; rozpatrzeniu zgłoszenia; poinformowaniu o decyzji podjętej przez Administratora w przedmiocie dokonanego zgłoszenia; poinformowaniu o możliwości odwołania się od podjętej decyzji; rozpatrzenia odwołania od decyzji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. W przypadku dokonania zgłoszenia treści niezgodnych z Regulaminem przez osoby fizyczne działające w imieniu osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej, przetwarzanie ich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego określonego w art. 16 i 17 Aktu o usługach cyfrowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów związanych z identyfikacją tej osoby jako osoby upoważnionej do reprezentowania zgłaszającego, będącego osobą prawną lub ułomną osobą prawną, w związku z: przyjęciem zgłoszenia treści niezgodnych z Regulaminem dokonanego w imieniu osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej; poinformowaniu o przyjęciu zgłoszenia; rozpatrzeniu zgłoszenia; poinformowaniu o decyzji podjętej przez Administratora w przedmiocie dokonanego zgłoszenia; poinformowaniu o możliwości odwołania się od podjętej decyzji; rozpatrzenia odwołania od decyzji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
 5. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy dostarczyli treści niezgodne z Regulaminem przetwarzanie ich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego, określonego w art. 17 Aktu o usługach cyfrowych, polegającego na: poinformowaniu o decyzji podjętej przez Administratora w przedmiocie nałożonego ograniczenia; poinformowaniu o możliwości odwołania się od podjętej decyzji; rozpatrzenia odwołania od decyzji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. Dane osobowe ww. kategorii osób mogą być także przetwarzane w zakresie, w jakim na podstawie postępowań prowadzonych przed uprawnionymi organami administracji publicznej, w tym także organami ścigania, w sprawach dotyczących celów lub podstaw przetwarzania danych osobowych, o których mowa w powyższym ust. 3-5, Administrator zobowiązany zostanie do przetwarzania tych danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 7. Przetwarzanie danych osobowych może mieć również miejsce w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na prawie do obrony przed roszczeniami związanymi z postępowaniami, o których mowa w ust. 3-6 niniejszego paragrafu. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, w tym także organy ścigania, które zwrócą się o dostęp do danych osobowych w ramach uprawnienia, wynikającego z przepisów prawa lub którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie obowiązku określonego w przepisach prawa (por. art. 9, 10 i 18 Aktu o usługach cyfrowych). Odbiorcami danych osobowych mogą być także osoby trzecie, którym Administrator powierzył dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione osobom upoważnionym przez Administratora, czyli pracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT lub prawnikom.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) – przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego na podstawie m.in. art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO); skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie i przyspieszenie świadczenia usług przez Administratora, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji.
 12. W przypadku osób, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie wymagane do rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia.
 13. W przypadku osób, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz postępowań, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się bez zgody danej osoby.
 14. Dane osobowe przetwarzane są co do zasady przez okres trwania postępowania stanowiącego podstawę ich przetwarzania (ust. 3-6 niniejszego paragrafu), lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą być skierowane przeciwko Administratorowi, wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

 1. Treść niniejszego Regulaminu (zarówno w całości jak i w części) stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.) i podlega ochronie prawnej.
 2. Administrator jest podmiotem uprawnionym do korzystania z niniejszego Regulaminu na zasadzie licencji niewyłącznej.
 3. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, korzystanie z niniejszego Regulaminu na poszczególnych, znanych polach eksploatacji (w szczególności poprzez jego kopiowanie jak również wykorzystywanie dla celów komercyjnych lub gospodarczych, a także dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja na innych stronach internetowych) jest definitywnie zabronione.
 4. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną, korzystająca z niniejszego Regulaminu w sposób sprzeczny z przyjętymi wyżej zasadami, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej przewidzianej w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również może odpowiadać za wyrządzenie szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 28 marca 2024 r.

Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia

__________________________________, ____________________

Miejscowość Data

________________________________________________

Imię i nazwisko/Firma

________________________________________________

Adres do korespondencji

________________________________________________

Adres e-mail

Social Elite Dawid Bagiński Spółka Komandytowo-Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

ul. Krupnicza nr 2-4, 50-075 Wrocław

e-mail: [email protected]

ZGŁOSZENIE TREŚCI NIEZGODNYCH Z REGULAMINEM

 1. Dokładna lokalizacja treści niezgodnych z Regulaminem (dokładny adres URL; oznaczenie serwisu itd.): ______________________________________________________________________________________________________________.
 1. Szczegółowe uzasadnienie powodów uznania treści za niezgodne z Regulaminem:

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Oświadczam, że informacje i zarzuty zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodnie z moją najlepszą wiedzą i dobrą wiarą prawidłowe i kompletne.

___________________________________________

Czytelny podpis