POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I. Definicje i informacje ogólne

Administrator – Administratorem danych osobowych jest Social Elite Dawid Bagiński Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza nr 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059, adres e-mail: [email protected], tel. 514 437 179.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu

Dane – wszelkie treści i informacje, podawane przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu lub realizacji Umowy, w tym dane osobowe

Fanpage na portalu Facebook – fanpage prowadzony przez Administratora dostępny na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/DawidBaginskiGoBig

Klient ― osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera Umowę z Administratorem

Kodeks cywilny ― ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.)

Polityka Prywatności ― oznacza niniejszy dokument

Prawo autorskie ― ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.)

Profilowanie – oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Regulamin ― regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem: https://socialelite.pl/regulamin/

Serwis ― strona internetowa https://socialelite.pl oraz w odpowiednim zakresie fanpage dostępny na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/DawidBaginskiGoBig, konto Instagram dostępne pod adresem: https://www.instagram.com/dawidbaginskigobig/?hl=pl oraz
kanał w serwisie YouTube dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCnMPN2_u_5SRaVlqORxEBFg.

Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniany w Internecie przez serwer WWW

System teleinformatyczny ― zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

Umowa ś.u.d.e. ― umowa o świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną

Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Zasobów Serwisu.

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, że ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą Politykę prywatności i cookies.

Informujemy, że działamy zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej: RODO,
 • ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781 ze zm.),
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), zwaną dalej: u.ś.u.d.e.,
 • ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1648 ze zm.), zwaną dalej: Prawem telekomunikacyjnym.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika oraz ich zakres

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z RODO.
 2. Administrator zbiera różnorodne dane nieosobowe i osobowe o Użytkowniku. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
  1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię i nazwisko, nazwę oraz NIP (opcjonalnie), wizerunek.
  2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Administrator za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej zbiera i przetwarza dane Użytkowników w celu:
  1. kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail m.in. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres roku,
  2. realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z przepisów z zakresu prawa podatkowego,
  3. marketingu bezpośredniego w tym otrzymywanie informacji handlowych (pod warunkiem, że Użytkownik udzielił zgody marketingowej), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane będą przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  4. promocji lub reklamy działalności prowadzonej przez Administratora (pod warunkiem udzielenia zgody przez Klienta), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane będą przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 4. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
 5. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika),
  2. nazwę stacji Użytkownika- identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwe,
  3. czas nadejścia zapytania,
  4. pierwszy wiersz żądania http,
  5. kod odpowiedzi http,
  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście na Stronę Administratora nastąpiło przez odnośnik,
  8. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 6. Zgoda udzielona przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, świadoma, jawna i potwierdzona przez Użytkownika. Jest jednak niezbędna, w celu wykonania Umowy, uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub uzyskania informacji handlowej.
 7. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik powinien podać prawdziwe dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim.

III. Zgodność przetwarzania z prawem oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń

 1. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator stosuje zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Serwis nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

IV. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (profilowanie)

 1. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, jak również w sytuacji indywidualnego dostosowywania ceny, Administrator danych może stosować Profilowanie.
 2. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub indywidualnego dostosowania ceny (m.in.. udzielenia rabatu czy innej korzyści) mogą być podejmowane automatycznie na podstawie informacji/statystyk zgromadzonych w plikach cookies. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, lub z niej zrezygnować.
 3. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym Profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym Profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

V. Uprawnienia Użytkownika

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
 2. Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  • sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
  • usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
  • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
 4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

VI. Udostępnienie informacji

 1. Administrator może na zasadach określonych w art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Podmiot przetwarzający przetwarza je wyłącznie w zakresie i na konkretne zlecenie Administratora (w ramach umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych lub w celu umożliwienia wykonywania usług przez Administratora. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia tajemnicy i bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Dane Użytkownika mogą zostać w szczególności przekazane:
  1. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,
  3. pracownikom i współpracownikom Administratora upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkowników,
  4. zleceniodawcom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług,
  5. innym podmiotom, osobom lub organom – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osobom upoważnionym przez Użytkownika.
 3. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych (np. organy ścigania).
 5. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę. VII. Pliki Cookies i sposób ich wykorzystywania
 6. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
 7. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 8. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.
 9. Pliki typu cookies umożliwiają:
 10. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
 11. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 12. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
 13. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 14. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
 15. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
 16. każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu; usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
 17. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.
 18. Administrator informuje iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.
 19. Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu z informacją: „Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z tym, że zgadzasz się na ich użycie – pliki te będą zapisywane na urządzeniu końcowym”.

VIII. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

IX. Meta Platforms Inc. oraz YouTube

 1. Administrator korzysta z usług i technologii oferowanych przez Meta Platforms Inc. takich jak: Facebook, Messenger i Instagram jak również z serwisu YouTube należącego do Alphabet Inc.
 2. Administrator wskazuje, że Meta Platforms Inc. oraz Alphabet Inc. mają siedzibę poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako podmiot działający na terenie państwa trzeciego.
 3. Administrator wskazuje, że RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ nie stosuje się tam, co do zasady, przepisów europejskich.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniane przez niego dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, wizerunek, dane lokalizacyjne – w zależności od konkretnych ustawień) w ramach usług i technologii oferowanych przez Meta Platforms Inc. (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram), wykorzystywanych przez Administratora, będą współadministrowane przez Meta Platforms Inc. oraz Administratora.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniane przez niego dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, wizerunek, nick, dane lokalizacyjne – w zależności od konkretnych ustawień) w ramach serwisu YouTube wykorzystywane przez Administratora, będą współadministrowane przez Alphabet Inc. oraz Administratora.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniane przez niego dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, nick, wizerunek, dane lokalizacyjne – w zależności od konkretnych ustawień) w ramach usług i technologii oferowanych przez Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram) oraz w ramach kanału YouTube, wykorzystywanych przez Administratora mogą być dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook, Instagram czy YouTube, z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage lub subskrybujących kanał Administratora, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 7. Administrator wskazuje, że więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms, Inc. można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.
 8. Administrator wskazuje, że więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych w ramach YouTube można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

X. Prawa autorskie

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi własność intelektualną Administratora i podlega ochronie prawnej przewidzianej w Prawie autorskim jak również innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, korzystanie z niniejszej Polityki Prywatności na poszczególnych, znanych polach eksploatacji (w szczególności poprzez jej kopiowanie lub inne wykorzystanie dla celów komercyjnych, a także dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja na innych stronach internetowych) bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora jest zabronione.
 3. Osoba fizyczna lub prawna korzystająca z niniejszej Polityki Prywatności w sposób sprzeczny z przyjętymi wyżej zasadami, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej przewidzianej w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również może odpowiadać za wyrządzenie szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

XI. Zmiana polityki prywatności i cookies

 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia Konta w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
 3. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stan prawny na dzień: 1 stycznia 2023 roku.